Punkt i protokollet
PR
137
2020 rd
Plenum
Fredag 23.10.2020 kl. 13.00—13.33
14
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 14 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från förvaltningsutskottets betänkande FvUB 16/2020 rd beslut om protokollet om ändring av konventionen och den förklaring som avses i propositionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände protokollet om ändring av konventionen i proposition RP 30/2020 rd och att den förklaring som avses i propositionen avges. Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 30/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av protokollet om ändring av konventionen och den förklaring som avses i propositionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 23-10-2020 14:46