Senast publicerat 19-11-2021 14:24

Punkt i protokollet PR 137/2021 rd Plenum Fredag 19.11.2021 kl. 13.00—13.27

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021.