Senast publicerat 04-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 138/2016 rd Plenum Tisdag 20.12.2016 kl. 10.06—22.18

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna bibliotek och lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 238/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 21/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 238/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.