Senast publicerat 04-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 138/2016 rd Plenum Tisdag 20.12.2016 kl. 10.06—22.18

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med basinkomst och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen och 17 § i lagen om förskottsuppbörd

Regeringens propositionRP 215/2016 rd
ÅtgärdsmotionAM 56/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2016 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra och enda behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2016. 

Under debatten har Sari Tanus understödd av Antero Laukkanen föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Sari Tanus har understödd av Antero Laukkanen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med den avvikande meningen 2 i finansutskottets utlåtande. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 168 ja, 5 nej; 26 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 215/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 103/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 170 ja, 5 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.