Punkt i protokollet
PR
138
2016 rd
Plenum
Tisdag 20.12.2016 kl. 10.06—22.18
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.12.2016. 
Under debatten har Anna Kontula understödd av Ilmari Nurminen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 132 ja, 40 nej; 27 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 210/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22.12.2016 10:32