Punkt i protokollet
PR
138
2017 rd
Plenum
Torsdag 14.12.2017 kl. 10.00—17.04
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 22/2017 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 13.12.2017. 
Behandlingen av ärendet avbröts. 
Senast publicerat 12.4.2019 12:24