Senast publicerat 05-06-2021 15:58

Punkt i protokollet PR 138/2018 rd Plenum Onsdag 9.1.2019 kl. 14.06

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 308/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.