Senast publicerat 05-06-2021 15:58

Punkt i protokollet PR 138/2018 rd Plenum Onsdag 9.1.2019 kl. 14.06

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 304/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.