Punkt i protokollet
PR
138
2020 rd
Plenum
Tisdag 3.11.2020 kl. 14.00—20.59
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 
Debatt
17.33
Liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Nyt on käsillä hallituksen esitys, jolla esitetään muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia, Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia, painelaitelakia sekä vesi‑ ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia. Kuten tästä luettelosta voi jo päätellä, niin muutokset ovat suurelta osin teknisiä. Keskeisin lain luettavuutta parantava muutos olisi liikenteen palveluista annetun lain lukunumeroinnin muuttaminen juoksevaksi eduskunnan edellyttämällä tavalla. 
Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotettavilla muutoksilla myös toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitetta edistää liikenteen ja logistiikan digitalisoitumista. Ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin Liikenne‑ ja viestintäviraston vastuulla olevan liikkumisen tietopalvelun hankkiminen Traffic Management Finland Oy:ltä, ja se koordinoisi jatkossa laajempaa liikenteen ja logistiikan tietojen koontitietokantaa. Kuten sanoin, muutoksella edistettäisiin kestävää ja oikeudenmukaista liikennejärjestelmän digitalisointia. 
Näillä ehdotettavilla muutoksilla liikenteen palveluista annettuun lakiin sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin pantaisiin kansallisesti täytäntöön kaksi EU:n direktiiviä. Sisävesien ammattipätevyysdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon myötä direktiivin mukaiset sisävesiliikennettä koskevat ammattipätevyydet ja meripalvelukirjat olisivat voimassa Suomessa. Lisäksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusdirektiivin muuttamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon myötä tehtäisiin pieniä laivaväen pätevyysasiakirjoja koskevia täsmennyksiä. 
Samassa yhteydessä liikenteen palveluista annettuun lakiin esitetään myös väliaikaisia säännöksiä, joilla varaudutaan covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseen. Ehdotuksia on kolme. Ne koskevat meriliikennettä, joukkoliikennettä ja tieliikenteen henkilöliikenneluvan haltijoita. Näiden väliaikaisten muutosten tavoitteena on, että viranomaisilla olisi käytössään erilaisia keinoja reagoida nopeasti ja tehokkaasti covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Näiden muutosten ehdotetaan olevan voimassa 30.6.21 asti. 
Hyvät edustajakollegat! Nämä esitetyt muutokset liikennepalvelulakiin ja siihen liittyviin lakeihin parantavat lakien luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi muutokset päivittävät kansallisen sääntelyn EU-sääntelyä vastaavaksi. Näillä muutoksilla edistetään myös liikenteen ja logistiikan digitalisoitumista, ja lisäksi parannettaisiin viranomaisten mahdollisuutta reagoida covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseen liikenteen alalla. 
Arvoisa puhemies! Toivon hallituksen esitykselle myönteistä vastaanottoa eduskunnassa. 
17.36
Suna
Kymäläinen
sd
Arvoisa rouva puhemies! Tänään on saatu keskustella paljon liikenneasioista, ja vaikka noita puheenvuoropyyntöjä ei tuossa runsaasti ole, niin haluan kiittää vielä ministeri Harakkaa tästäkin esityksestä, vaikka tämä on suuresti tekninen ja tässä toteutetaan eduskunnan tahtoa siinä, että eduskunnan lausuman mukaisesti myös liikennepalvelulain lukunumerointi muutetaan pykälänumeroinnin tavoin juoksevaksi. Tämä selkeyttää ja helpottaa lain luettavuutta. Lisäksi esitettävillä muutoksilla toimeenpannaan kansallisesti EU-lainsäädäntöä muun muassa sisävesiliikenteen ammattipätevyyden osalta sekä edistetään liikenteen ja logistiikan digitalisaatiota. 
Arvoisa rouva puhemies! Näiden jo mainittujen toimien lisäksi esityksessä ehdotetaan väliaikaisia säädöksiä, jotka tähtäävät covid-19-taudin leviämisen estämiseen. Muutoksilla muun muassa laajennettaisiin henkilö- ja kuljetusliikenteen varautumisvelvollisuus epidemian leviämisen ehkäisyssä myös pienempiin toimijoihin, kuten taksiliikenteen toimijoihin ja muihin toimijoihin, joilla on liikennekäytössä linja-autoja, ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä 15 tai vähemmän. Toimijoiden olisi varauduttava covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseen ja huolehdittava matkustajien terveysturvallisuudesta, jos epidemiatilanne sitä edellyttää kansallisesti tai alueellisesti. Joukkoliikenteen palvelutuottajien toiminnan helpottamiseksi henkilöliikenteen kuljetuspalveluiden tarjoajien ilmoitusvelvollisuus joukkoliikenteen muutoksista olisi 5 päivää ennen muutosta normaalin 60 päivän sijaan. Lisäksi liikenne- ja viestintäviraston määräyksenantovaltaa lisättäisiin väliaikaisesti laivaväen kelpoisuustodistusten voimassaoloajan pidentämisen osalta. Nämä väliaikaiset muutokset on tarkoitettu olemaan voimassa kesäkuun loppuun 2021. 
Arvoisa puhemies! Pidän tärkeänä, että nyt esitettävillä muutoksilla pyritään paitsi estämään koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämistä, myös selkeyttämään liikenteen säätelyä, tuomaan kansallinen lainsäädäntö ajan tasalle kansainvälisen säätelyn kanssa sekä edistämään digitalisaatiota Traffic Management Finlandin ylläpitämän, tuottaman ja kehittämän liikenteen tietopalvelujärjestelmän kautta älykkäiden liikennejärjestelmien edistämiseksi. On mielestäni merkittävää, että näinä poikkeuksellisina aikoina myös niin sanottua normaalilainsäädäntöä kehitetään pitkäjänteisesti. Tulemme toki totuttuun tapaan valiokunnassa perehtymään tähänkin esitykseen asianmukaisesti. 
17.39
Ari
Torniainen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Kiitos liikenneministerille tästä hallituksen esityksen esittelystä. Niin kuin huomattiin ministerinkin puheenvuorosta, niin kyseessähän on pääsääntöisesti hyvinkin tekninen hallituksen esitys, joka sisältää monia kohtia kuitenkin, ja siksi on tärkeää, että tämäkin hallituksen esitys nimenomaan viedään eteenpäin. On kyllä tärkeää, että myöskin tässä niin kuin muissakin hallituksen esityksissä otetaan huomioon tämä poikkeuksellinen aika, tämä koronaika, ja siihenkin varaudutaan, jos joudutaan toimenpiteisiin. 
Itse toivon lämpimästi, että nyt kun nämä koronaan liittyvät väliaikaiset lainmuutokset ovat tuonne kesäkuun loppuun ensi vuonna voimassa, niin sitten ei tarvitse niitä jatkaa ja taas tätä rumbaa käydä uudestaan. Kyllähän tämä korona-aika on työllistänyt myöskin eduskuntaa ja etenkin ministeriöitä ja virastoja joka puolella erittäin voimakkaasti, ja aikakin koko ajan muuttuu siinä, niin että joutuu tarkistelemaan, pitääkö taas tarkistaa uudestaan ja jotakin lakia ehkä vetää poiskin välillä, niin että päästään eteenpäin. Itse toivon, että päästään tästä niin sanotusti normaaliin elämään ja päästään myöskin niitä hallituksen asioita, mitä on hallitusohjelmaan kirjattu, viemään nimenomaan määrätietoisesti eteenpäin. 
Itse myöskin kannatan tätä hallituksen esitystä ja ennen kaikkea sitä, että saadaan tätä vietyä ripeästi eteenpäin, ja uskon, niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi, että tämä saa asianmukaisen käsittelyn valiokunnassa ja saadaan asia eteenpäin. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 27-11-2020 13:07