Senast publicerat 06-06-2021 12:43

Punkt i protokollet PR 138/2020 rd Plenum Tisdag 3.11.2020 kl. 14.00

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 134/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 134/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.