Senast publicerat 23-11-2021 20:12

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 210/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 210/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.