Senast publicerat 04-03-2022 11:30

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Regeringens propositionRP 107/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 16 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 30/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt, ledamot Viljanen. 

Debatt
19.51 
Heidi Viljanen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Muutaman sanan ajattelin sanoa tästä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä koskien lääkelain muutoksia. Tässä lääkelain muutosesityksessähän tavoitteena on lisätä apteekkien määrää ja apteekkitarjontaa sekä edistää kilpailua ja parantaa apteekkipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta piti tärkeänä, että apteekkien lupajärjestelmän joustavuutta lisätään ja helpotetaan uusien apteekkien perustamista. Myös muutoksenhakumenettelyn sääntelyä täsmennetään ja sujuvoitetaan. Ehdotettu valitusprosessin muutos nopeuttaa apteekkien perustamista, mutta sosiaali- ja terveysvaliokunta huomioi, että hallinto-oikeuden pitkät käsittelyajat voivat kuitenkin hidastaa markkinoille tuloa edelleen merkittävästi. 

Lääkkeiden hinnoittelun osalta ehdotetaan itsehoitolääkkeiden vähittäishintojen sääntelyyn muutoksia, joilla mahdollistetaan hintakilpailu vähittäishintatasolla. Apteekki voisi siis myydä itsehoitolääkkeen enimmäishintaa halvemmalla hinnalla kaventamalla omaa myyntikatettaan. Valiokunta kuitenkin näki tässä kohtaa tarpeellisena, että hintakilpailun ulkopuolelle suljetaan sellaiset lisäneuvontaa edellyttävät itsehoitolääkkeet, joiden käyttöön saattaa liittyä erityisiä riskejä. Tässä valiokunta halusi korostaa erityisesti lääketurvallisuutta. 

No, yksi keskeinen asia ovat myöskin sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköiden rajatut lääkevarastot, ja sosiaalihuollon palveluasumisen yksiköiden rajattuja, yhteiskäyttöön tarkoitettuja lääkevarastoja koskevilla lakimuutoksilla vähennetään hoidon viivästymistä ennakoimattomissa ja äkillisissä lääkitystarvetilanteissa myös öisin ja viikonloppuisin. Tämän muutoksen myötä vähennetään asukkaiden tarpeettomia siirtoja terveydenhuollon päivystykseen, kun lääkehoidosta suurempi osa voidaan toteuttaa palveluyksikössä paikan päällä. Tässä yhteydessä valiokunta painotti riittävän lääkeosaamisen varmistamista näissä toimintayksiköissä. 

Monissa asiantuntijakuulemisissa esitettiin sekä hinnanalennusten että rajattuja lääkevarastoja koskevien säännösten soveltamisen siirtämistä myöhemmäksi, ja näin ollen valiokunta ehdottaakin, että lain voimaantuloa myöhennettäisiin niin, että voimaantulo siirtyisi alkamaan 1.4.2022. Valiokunta myöskin edellyttää valtioneuvoston seurantaa hallituksen esityksen vaikutuksista apteekkiverkoston toimintaan ja niiden huomioon ottamista lainsäädännön jatkokehityksen yhteydessä. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 107/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.