Senast publicerat 04-03-2022 11:33

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Regeringens propositionRP 200/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 32/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Allmän debatt, ledamot Viljanen. 

Debatt
19.55 
Heidi Viljanen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Muutama sana sotilasavustuslain muutoksesta. Sotilasavustuksen tarkoituksena on turvata palveluksessa olevan asevelvollisen tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen ja heidän omaistensa toimeentulo palveluksen aikana. Tässä esityksessä tavoitteena on parantaa sotilasavustusta saavan henkilön työnteon kannusteita varusmies- tai siviilipalveluksen tai vapaaehtoisen asepalveluksen aikana. Ja tähän lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös niin sanotusta suojaosasta siten, että palveluksessa olevan henkilön palkka- ja yrittäjätuloista otetaan huomioon 200 euron suojaosan ylittävä osa avustuksen suuruutta määriteltäessä. 

Valiokunta piti tätä hallituksen esitystä ja muutosta tämän suojaosan kohdalla erittäin kannatettavana, ja esityksen tavoite parantaa sotilasavustusta saavan henkilön työnteon kannusteita palveluksen aikana sai koko valiokunnan kannatuksen. Näin ollen valiokunta ehdottaakin, että työnteon kannusteiden ja palvelukseen osallistuvan toimeentulon parantamiseksi tätä ehdotettua 200 euron suojaosaa nostettaisiin kuitenkin vielä 100 eurolla 300 euroon, jolloin se on lähempänä työttömyysturvassa ja yleisessä asumistuessa sovellettavaa 300 euron suojaosaa. 

On kuitenkin todettava, etteivät etuuksien suojausosat korotuksesta huolimatta vastaa toisiaan etuuksien tulokäsitteiden erojen vuoksi. Tässä esityksessä on arvioitu, että noin 300 palveluksessa olevaa hyötyisi tämän avustuksen suurenemisesta hyötyisi. Ja valiokunnan ehdottama suojaosan korotus 300 euroon lisää sotilasavustuksen menoja arviolta 100 000 eurolla, jolloin muutoksen kokonaisvaikutus olisi 300 000 euroa vuodessa. 

Asiantuntijakuulemisissa nostettiin esille myös muita sotilasavustuksen kehittämistarpeita. Sotilasavustusta koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa vuodesta 1994, eikä siihen ole merkittäviä muutoksia tehty. Ja tältä osin valiokunta pitääkin tärkeänä, että sotilasavustuksen toimivuutta vastata nykyisin palveluksessa olevien nuorten taloudellisen avustuksen tarpeita selvitetään. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 200/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.