Senast publicerat 23-11-2021 20:57

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Regeringens propositionRP 178/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 178/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.