Senast publicerat 23-11-2021 20:48

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i proposition RP 147/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.