Senast publicerat 23-11-2021 20:51

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värnpliktslagen och 79 § i civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 183/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 183/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.