Senast publicerat 04-03-2022 11:21

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 220/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Jag öppnar debatten. — Presentationsanförande, minister Harakka, varsågod. 

Debatt
17.29 
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kunnioitettu herra puhemies! Käsillä on hallituksen esitys, jossa esitetään säädettäväksi uusi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettu laki. Voimassa oleva laki on vuodelta 94, ja nyt on todellakin tullut aika uudistaa lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Uusi laki on siis tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 23 alussa. 

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat laaja-alaisesti Suomen teollisuutta ja kuluttajia. Vaarallisten aineiden kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä vähittäismyyntiin.  

Tavallisten kuluttajatuotteiden, kuten aerosolien ja maalien, lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi lannoitteet ja torjunta-aineet. Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on kuitenkin polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita. 

Voi siis sanoa, että vaarallisten aineiden kuljetuksilla on tärkeä rooli yhteiskuntamme jokapäiväisen toiminnan kannalta. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyy monenlaisia toimijoita. Tavanomainen kuljetusketju muodostuu lähettäjästä, kuljetuksen suorittajasta ja vastaanottajasta. Alalla toimii myös huolinta- ja logistiikkapalveluita tarjoavia yrityksiä sekä kuljetukseen käytettävien pakkausten, säiliöiden ja kuljetusyksiköiden valmistajia ja jälleenmyyjiä.  

Viranomaisten tunnustamat tarkastuslaitokset arvioivat pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuutta, tarkastavat niitä sekä myöntävät niille hyväksyntöjä. Lisäksi viranomaisten hyväksymissä organisaatioissa tehdään vuosittain määräaikaiskatsastuksia ajoneuvoille ja perävaunuille sekä myönnetään ajoneuvojen tyyppihyväksyntöjä. Lainsäädäntö sisältää myös matkustajia koskevia määräyksiä ja velvoitteita esimerkiksi lentokoneessa matkustaessamme. Esitettävän lain soveltamisala kattaa kaikki liikennemuodot, ja tämän vuoksi esitettävä laki on myös sisällöllisesti varsin laaja.  

Hyvät kollegat! Hallituksen esityksen tarkoitus on luoda yhtenäinen kokonaisuus vaarallisten aineiden tie-, rautatie-, alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista sekä sujuvoittaa sääntelyä. Tavoitteena on parantaa kuljetusten turvallisuutta ja erityisesti torjua mahdollisia ympäristövahinkoja. Uudistus päivittää vanhentuneet säännökset vastaamaan tämän päivän vaatimuksia sekä selkeyttää ja yhtenäistää tällä hetkellä osin epäselvää sääntelyä. Tavoitteena on myös saattaa vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva lainsäädäntö vastaamaan paremmin perustuslain asettamia vaatimuksia. Esityksessä on otettu kattavasti huomioon kuljetuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja EU:n lainsäädäntö.  

Tämä hallituksen esitys sisältää uudet säännökset esimerkiksi eri kuljetusosapuolten vastuista, viranomaisten tehtävistä, toimivaltuuksista ja pätevyysvaatimuksista sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviin turvauhkiin varautumisesta ja turvatoimista. Esityksessä ehdotetaan muutoksia vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaan ja lain rikkomista koskeviin seuraamuksiin. Liikenne- ja viestintävirasto olisi se koordinaattori, joka jatkossa toimisi viranomaisvalvonnassa.  

Esityksessä esitetään muutoksia myös vaarallisten aineiden tilapäiseen säilyttämiseen tarkoitettujen paikkojen sääntelyyn. Tilapäisille säilytyspaikoille, lentopaikkoja lukuun ottamatta, olisi jatkossa tehtävä sisäinen pelastussuunnitelma ja nimettävä turvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.  

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön johdolla hyvässä yhteistyössä viranomaisten, yritysten ja sidosryhmien kanssa. Esitys oli laajalla lausuntokierroksella kuluvan vuoden kesällä. Esitys on valmisteltu huolellisesti ja hyvää lainvalmistelutapaa noudattaen — tämän on ilokseni todennut myös lainsäädännön arviointineuvosto lausunnossaan. Toivon, että tämä tärkeä hallituksen esitys saa myönteisen vastaanoton myös täällä eduskunnassa. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia esittelystä. — Edustaja Kymäläinen, poissa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till.