Senast publicerat 23-11-2021 18:33

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen och om ändring av 6 § i polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 217/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.