Punkt i protokollet
PR
139
2016 rd
Plenum
Onsdag 21.12.2016 kl. 9.59—16.33
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, 28 § och 35 a § i lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev- och studerandevård samt 24 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 20.12.2016. 
Under debatten har Merja Mäkisalo-Ropponen understödd av Ville Skinnari föreslagit att betänkandets förslag till uttalande förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 206/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska ska riksdagen besluta godkänna eller fökasta betänkandets förslag till uttalande. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 106 ja, 56 nej; 37 frånvarande
 
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 28-12-2016 07:42