Punkt i protokollet
PR
139
2016 rd
Plenum
Onsdag 21.12.2016 kl. 9.59—16.33
4
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 35/2016 rd. 
Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 20.12.2016. 
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2017 i propositionerna RP 134, 249/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotionerna BM 120, 381, 453/2016 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—119, 121—380, 382—452, 454—462/2016 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 34 och 53/2016 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende. 
Kari Uotila /vänst framställde understödd av Li Andersson /vänst följande förslag om misstroende mot statsrådet: 
”Regeringen har misslyckats i sin sysselsättnings- och finanspolitik, genom kortsiktiga nedskärningar försvagat Finlands kompetensbas och förutsättningar för framtida framgång, ökat finländarnas ojämlikhet, flytt sitt globala ansvar, förbigått information från expertisen och visat oförmåga till en grundlig politisk beredning. Riksdagen anser att regeringen inte har riksdagens förtroende.” 
Talman Maria Lohela
Kari Uotila har understödd av Li Andersson framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. 
Under behandlingen av budgetpropositionen har dessutom följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts:  
Krista Kiuru sd understödd av Sanna Marin sd: "Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats i sin finanspolitik. Regeringen har fortlöpande försummat att förbättra sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten och det har lett till större ojämlikhet. Därför kräver riksdagen att regeringen omedelbart förelägger riksdagen nya korrigerande åtgärder för att förbättra ekonomin i vårt land och minska ojämlikheten. Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats och därför inte har riksdagens förtroende." 
Ozan Yanar gröna understödd av Krista Mikkonen gröna: ”Regeringens omfattande nedskärningar i utbildningen tär på vår kompetensbas och raserar grunden för framtida tillväxt. Regeringens oskäliga nedskärningar i social trygghet försvagar ställningen för låginkomsttagare samtidigt som de välbesuttna bjuds på nya skattelättnader. Regeringens oförmåga att förnya ekonomin och gallra ut miljöskadliga stöd försvagar möjligheterna att bekämpa klimatförändringen och att dra nytta av de möjligheter till tillväxt som brytningen i energisektorn ger upphov till. Det är likaså kortsynt att skära ned på utvecklingssamarbetet och naturskyddet; vi bygger inte en bättre framtid genom en sådan politik. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende." 
Mats Nylund sv understödd av Mats Löfström sv: ”Regeringen Sipilä föreslår trots regeringspartiernas vallöften massiva nedskärningar i utbildningen. Nedskärningarna i utbildningen utgör ett reellt hot mot undervisningens och forskningens kvalitet, jämlikheten i utbildningen och landets konkurrenskraft. Trots ett klart behov är regeringen inte heller beredd att reformera familjeledigheterna, hemvårdsstödet och småbarnspedagogiken. Regeringen gör enorma nedskärningar i biståndet. Nedskärningarna sänker vårt bistånd till endast 0,40 procent av BNP och de drabbar de mest utsatta. Nedskärningarna i biståndet äventyrar också Finlands anseende som en ansvarsfull och trovärdig internationell aktör. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende." 
Peter Östman kd understödd av Antero Laukkanen kd: ”I det självständiga Finland måste vi värna om nationell enhet och om medborgarnas möjligheter att skaffa sig själva och sina familjer en tillräcklig utkomst och levnadsstandard. Skuldsättningen begränsar såväl nationens som kommunernas och de enskildas självständighet. Vi får inte ta upp mer lån som måste betalas av de yngre generationerna. Regeringen har inte lyckats vända skuldsättningsutvecklingen, men utsätter trots det de allra mest utsatta för våldsamma nedskärningar. I det strama ekonomiska läget får vi inte skicka räkningen till dem som redan kämpar för att överhuvudtaget klara sig. Vi måste se till att alla hänger med och känner sig tillhöra samhället. Finlands framgångar bygger på lika möjligheter och hög utbildningsnivå och kompetens. Regeringens kraftiga nedskärningar inom utbildningen och kompetensen försvagar landets framtidsutsikter. De återkommande nedskärningar som drabbar den fattigaste befolkningen ökar missnöjet med och misstron mot hela det demokratiska systemet och försvagar därmed samhällsfreden. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen har misslyckats i sina centrala mål och inte har riksdagens förtroende.” 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Krista Kiurus förslag mot Ozan Yanars förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Kari Uotilas förslag, därefter det härvid segrande förslaget mot Mats Nylunds förslag och sedan ställs det i denna omröstning segrande förslaget mot Peter Östmans förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.  
Förfaringssättet godkändes. 
1) Ozan Yanars förslag "ja", Krista Kiurus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 129 ja, 41 nej; 29 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ozan Yanars förslag. 
2) Kari Uotilas förslag "ja", Ozan Yanars förslag "nej".
Omröstningsresultat: 124 ja, 44 nej; 31 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
3) Mats Nylunds förslag "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 55 nej; 29 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Mats Nylunds förslag. 
4) Peter Östmans förslag "ja", Mats Nylunds förslag "nej".
Omröstningsresultat: 105 ja, 63 nej; 31 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag. 
5) Förtroende för statsrådet "ja", Peter Östmans förslag "nej".
Omröstningsresultat: 102 ja, 67 nej; 30 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 29.12.2016 13:36