Senast publicerat 06-06-2021 14:07

Punkt i protokollet PR 139/2020 rd Plenum Onsdag 4.11.2020 kl. 14.00—21.57

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

Regeringens propositionRP 195/2020 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
20.46 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallitus esittää, että elinkeinoverolain irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnan ylärajaa nostettaisiin 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostettaisiin 3 600 euroon. Lisäksi hallitus esittää uutta säännöstä, joka mahdollistaa enintään 1 200 euron menojäännöksen kertapoiston yritystulosta. Esityksessä ehdotetaan myös tuloverolain mukaisen metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoistorajan nostamista 600 euroon. Esitys liittyy vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alussa. 

Edellisen kerran euromääriä muutettiin vuonna 2002. Se on oikeastaan pääperuste tälle ajanmukaistamiselle.  

20.47 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Arvostan suuresti valtiovarainministeri Vanhasta, joka on jaksanut täällä odottaa koko pitkän illan omien esitystensä esittelyaikaa.  

Mutta, arvoisa puhemies, tämä esitys on harvinaislaatuinen. Pitkään kokemukseeni ei sisälly tapausta, jossa hallitus olisi lähtenyt esityksensä käytännöllisesti katsoen ainoana sisältönä yksinkertaistamaan verotusta. Nyt hallitus esittää, että elinkeinotoiminnan ja maatalouden menon tai menojäännöksen kertapoistorajoja korotettaisiin irtaimen käyttöomaisuuden, toisin sanoen koneiden, kaluston ja laitteiden osalta. Metsätaloutta koskeva vastaava säännösmuutos koskee sekin käytännössä koneita, kalustoa ja laitteita.  

Hallituksen esitystä pitää periaatetasolla kiittää. Tosin noiden kertapoistorajojen korotukset olisivat ehkä voineet olla hieman anteliaampia näin nimenomaan verotuksen yksinkertaistamistavoitteen näkökulmasta. Eiväthän tällaiset pienet jaksotusmuutokset juurikaan verovelvollisen talouteen vaikuta. Kertapoistorajat ovat nimittäin joka tapauksessa sen verran matalia. Tämä on tilanne varsinkin, kun huomioon otetaan se, että sellaisten koneiden, kaluston ja laitteiden, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta, hankintameno edelleen saadaan vähentää menon määrästä riippumatta kertamenona. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.