Senast publicerat 24-11-2021 16:18

Punkt i protokollet PR 139/2021 rd Plenum Onsdag 24.11.2021 kl. 13.59

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2021 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 16/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 23.11.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 2 

92 § 

Sari Essayah föreslog understödd av Sari Tanus att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 118 ja, 34 nej, 2 avstår; 45 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

95 § 

Sari Essayah föreslog understödd av Sari Tanus att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 38 nej, 2 avstår; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

101 § 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Sami Savio att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 95 ja, 66 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

125 § 

Ville Vähämäki föreslog understödd av Sami Savio att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 95 ja, 66 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 142/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 34/2019 rd, 50, 60, 62, 72/2020 rd och 32/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.