Senast publicerat 05-06-2021 09:17

Punkt i protokollet PR 14/2017 rd Plenum Tisdag 28.2.2017 kl. 14.02—15.45

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2017 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 2/2017 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 

Debatt
15.17 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämän valiokunnan yksimielisesti hyväksymän lakiesityksen myötä säteilyyn liittyvästä terveystarkkailusta vastaavien lääkäreiden rekisteröinti on siirtymässä Säteilyturvakeskuksen vastuulta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tarkastettavaksi. Se tietenkin tarkoittaa tältä osin myös sitä, että Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston työmäärä lisääntyy näiden oikeuksien, hakemusten käsittelyn myötä. 

On tärkeää, että säteilylle altistuvien terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuudesta huolehditaan ja huolellisesti myös pidetään kirjaa siitä, ketkä ovat niitä erikoistuneita työntekijöitä, erikoislääkäreitä, jotka kykenevät tätä työterveyshuoltoa ylläpitämään. Tässä yhteydessä on syytä huomioida se, että säteilyn haitallisiin terveysvaikutuksiin perehtyminen edellyttää ihan erillistä koulutusta, eli se koulutus ei sisälly työterveyslääkärin perus- tai erikoistumiskoulutukseen vaan siihen tarvitaan omat erikoisosaajansa. Tähän saakka Säteilyturvakeskus on huolehtinut tästä toiminnasta, ja nyt se on todellakin siirtymässä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämän rekisterin valvontaan. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 172/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.