Senast publicerat 05-06-2021 13:37

Punkt i protokollet PR 14/2018 rd Plenum Onsdag 28.2.2018 kl. 14.00—18.58

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 191/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2018.