Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 14/2021 rd Plenum Onsdag 24.2.2021 kl. 14.01

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 262/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.