Senast publicerat 05-06-2021 09:37

Punkt i protokollet PR 140/2017 rd Plenum Torsdag 14.12.2017 kl. 21.15—3.51

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem

Regeringens propositionRP 151/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—29 i proposition RP 151/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.