Senast publicerat 06-06-2021 14:41

Punkt i protokollet PR 140/2020 rd Plenum Torsdag 5.11.2020 kl. 16.02—18.34

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 184/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
18.07 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Hallituksen esityksessä ehdotetaan lainsäädäntömuutoksia, joita Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta vuonna 2017 annetun neuvoston asetuksen on katsottu edellyttävän. EPPOn toimivallassa on tutkia riippumattomana EU:n syyttäjäviranomaisena EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettaa rikoksista epäillyt syytteeseen kansallisissa tuomioistuimissa. Virasto koostuu Luxemburgiin sijoittuvasta keskusvirastosta ja jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista Euroopan syyttäjistä. 

Värderade talman! EPPO inrättas som ett instrument för fördjupat samarbete och i dess verksamhet deltar i det här skedet 22 medlemsstater inklusive Finland. Utanför EPPO står just nu Irland, Danmark, Sverige, Polen och Ungern. Av dem har Irland och Danmark en särskild ställning inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, och Sverige har redan meddelat att man för närvarande överväger att delta i EPPOs verksamhet. 

Eli EPPO perustetaan tiiviimmän yhteistyön instrumenttina, ja sen toimintaan on perustamisvaiheessa osallistumassa Suomi mukaan luettuna 22 EU:n jäsenvaltiota. Tässä vaiheessa ulkopuolelle ovat jäämässä Irlanti, Tanska, Ruotsi, Puola ja Unkari, joista Irlanti ja Tanska ovat erityisasemassa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueilla ja Ruotsi on jo ilmoittanut harkitsevansa parhaillaan osallistumista EPPOn toimintaan. 

Asetuksen mukaan EPPO voisi aloittaa toimintansa aikaisintaan marraskuussa, mutta todennäköiseltä vaikuttaa, että toiminta alkaa aikaisintaan ensi vuoden alusta. Lopullinen päivämäärä vahvistetaan ennen aloittamista annettavalla komission päätöksellä. EPPOn perustamisen tarkoituksena on puuttua EU:n taloudellisia etuja vahingoittaviin rikoksiin nykyistä tehokkaammin ja siten vähentää niistä unionille ja jäsenvaltioille aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Unionin taloudellisten etujen suojaaminen nykyistä tehokkaammin on kaikkien jäsenvaltioiden mutta erityisesti niin sanottujen nettomaksajamaiden intressien mukaista. 

Esityksessä ehdotetaan ensinnäkin säädettäväksi asetuksen säännöksiä täydentävä laki Suomen osallistumisesta EPPOn toimintaan. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi asetuksesta johtuvia muutoksia muun muassa esitutkintalakiin, oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin ja Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin, ja lait ehdotetaan tulemaan voimaan EPPOn aloittaessa toimintansa. 

Esityksessä ehdotetaan suoraan sovellettavaa asetusta täydentävää kansallista lainsäädäntöä. Esityksessä on tarkoin harkittu, mitä lainsäädäntömuutoksia voidaan pitää asetuksen kannalta mahdollisina ja perusteltuina. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.