Punkt i protokollet
PR
141
2017 rd
Plenum
Fredag 15.12.2017 kl. 10.03—11.49
5
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 22/2017 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i det tredje plenum som hölls 14.12.2017. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 25.4.2019 17:24