Senast publicerat 06-06-2021 14:41

Punkt i protokollet PR 141/2020 rd Plenum Fredag 6.11.2020 kl. 13.00—13.41

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 155/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.