Senast publicerat 26-11-2021 15:36

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Regeringens propositionRP 178/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 14/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 178/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.