Senast publicerat 26-11-2021 15:36

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 147/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.