Senast publicerat 26-11-2021 15:45

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

17.  Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 174/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021.