Senast publicerat 26-11-2021 16:24

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

3.  Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

InterpellationIP 5/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-413166
Förslag om misstroende 24.11.2021
Bilaga 3A
Enda behandling
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Riikka Purras m.fl. interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar. Debatten om ärendet avslutades i plenum 24.11.2021. 

Under debatten har Leena Meri understödd av Antti Häkkänen framställt ett förslag om misstroende mot statsrådet. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A)  

Redogörelsen godkändes. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Nu ska riksdagen votera om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende. 

Förtroende för statsrådet ”ja”, Leena Meris förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 91 ja, 66 nej; 42 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.