Senast publicerat 25-02-2022 15:48

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i militärunderstödslagen

Regeringens propositionRP 200/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Jag öppnar debatten. Ledamot Juvonen, varsågod. — Nu konstaterar jag alltså att vi har tid exakt 7 minuter. [Arja Juvonen: Puhun nopeasti!] 

Debatt
13.22 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Tämän esityksen tarkoituksena on parantaa palveluksessa olevan asevelvollisen tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen ja heidän omaistensa toimeentuloa palveluksen aikana, eli lakiin ollaan lisäämässä tietty suojaosa, jonka alle henkilö voi työskennellä varusmiehenä ja palvelusta suorittaessaan. 

Hallitus oli esittänyt 200 euron suojaosaa, mutta perussuomalaiset esittivät 300:aa euroa, ja oli hienoa, että se oli myös valiokunnan muiden jäsenten tahtotila. Eli 300 euroa tulee olemaan tämä suojaosa, ja se mahdollistaa sitten varusmiesten tienaamisen. 

Pidän tärkeänä sitä, että varusmiesten ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien henkilöiden tilannetta seurataan ja lakia parannetaan siten, että heillä on mahdollisuus sitten saada tarvittaessa muun muassa korvauksia. Tein vuonna 2017 lakialoitteen sotilastapaturma- ja palvelussairauslain muuttamisesta. Lakialoitehan meni läpi, ja vuonna 2019 astui voimaan se, että jos varusmies palvelusta suorittaessaan vammautuu, loukkaantuu tai menehtyy, silloin on luvassa korvauksia hänen läheiselleen kuin myös hänelle itselleen, jos hän vammautuu vakavasti. Juuri tällaisia lakimuutoksia tarvitsemme, että turvaamme nuorten henkilöiden tulevaisuuden. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Ja edustaja Pelkonen, olkaa hyvä. 

13.24 
Jaana Pelkonen kok :

Arvoisa herra puhemies! Valiokunnan ehdottama suojaosan korotus 300 euroon 200 euron sijaan on erittäin kannatettava, ja kuten mietinnössä todetaan, laki on tullut voimaan vuonna 94 eikä siihen ole sen jälkeen tehty mitään merkittäviä muutoksia. Pidän valiokunnan tavoin erittäin tärkeänä sitä, että selvitetään perusteellisesti sotilasavustuksen toimivuus vastata nykyisin palveluksessa olevien nuorten taloudellisen avun tarpeeseen. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 200/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.