Senast publicerat 05-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 142/2018 rd Plenum Onsdag 16.1.2019 kl. 14.00—16.24

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

Regeringens propositionRP 250/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2018 rd
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 22/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 

Debatt
15.41 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! Turvallisuustutkinta tehdään, kun on kyse merkittävästä onnettomuudesta ja vaaratilanteesta tai muusta poikkeuksellisesta tilanteesta. Se ei auta enää niitä henkilöitä, jotka ovat menettäneet henkensä, mutta pyrkimys on oppia vastaisen varalle. 

Hallintovaliokunnan mietintö korostaa viranomaisyhteistyön toimivuuden merkitystä. Poliisi tekee tutkinnan oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi, mikä ei taas kuulu turvallisuustutkinnan tehtäviin. Huomioiden, mikä on turvallisuustutkinnan tarkoitus, on mielestäni perusteltua siirtää poikkeuksellista tapahtumaa tutkivan tutkintaryhmän organisatorinen sijainti oikeusministeriön yhteydestä Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen. Tuskinpa nykyiselläänkään tässä on suurempia ongelmia ollut, mutta on tärkeää korostaa näiden tutkintojen riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Tutkinnassa voi olla kyse hyvinkin herkästä ja mieliä kuohuttavasta tapahtumasta. Ei riitä, että tutkinta on puolueetonta, vaan sen on myös näytettävä siltä mahdollisimman paljon. 

15.42 
Mari-Leena Talvitie kok :

Arvoisa puhemies! Kyseessä on tosiaan turvallisuustutkintalain muutos, joka on ollut meillä hallintovaliokunnassa käsittelyssä. Oleellisesti muutos ei ole kovin suuri, mutta niin kuin edustaja Maijala tuossa sanoi, on tietyt asiat, joihinka on syytä kiinnittää näissäkin asioissa huomiota. Tämmöisen poikkeuksellisen tapahtuman tutkintaryhmä tultaisiin tulevaisuudessa siis asettamaan oikeusministeriön sijasta Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen ja tämmöisen poikkeuksellisen tapahtuman johdosta annettujen suositusten toimeenpanon seuranta siirrettäisiin Onnettomuustutkintakeskuksen tehtäväksi. Lisäksi tarkastettaisiin muun muassa esteellisyyttä, ilmoitusvelvollisuutta ja viranomaisten yhteistyötä koskevia säännöksiä. 

On tärkeää, että kun erityisiä onnettomuuksia ja vastaavia tapahtuu, niin se tutkinta, mikä siitä sitten seuraa, on riippumatonta ja puolueetonta. On tietenkin tärkeää myöskin kiinnittää huomiota siihen, että sen tutkinnan osalta on taattu tarpeellinen ja riittävä asiantuntemus. Kun hyvinkin erilaisista tutkinnoista saattaa olla kyse, niin on tärkeää, että meillä on viranomaisyhteistyötä ja tutkinnat etenevät sillä tavalla, että kun loppupäätelmät tulevat, niin meillä on sitten täysi luottamus siihen, että tämä on se tutkinnan tulos, tavallaan niin kuin monessa muussakin asiassa. Kaiken kaikkiaan kannatettava hallituksen esitys. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 250/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.