Punkt i protokollet
PR
142
2020 rd
Plenum
Tisdag 10.11.2020 kl. 13.59—18.29
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 110/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 10-11-2020 19:49