Senast publicerat 06-06-2021 14:43

Punkt i protokollet PR 142/2020 rd Plenum Tisdag 10.11.2020 kl. 13.59—18.29

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 155/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 155/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.