Punkt i protokollet
PR
142
2020 rd
Plenum
Tisdag 10.11.2020 kl. 13.59—18.29
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 
Debatt
16.15
Työministeri
Tuula
Haatainen
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut esityksen laiksi kilpailulain muuttamisesta. Kilpailulakiin tehtäisiin pääasiassa kansallisten kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia koskevan EU-direktiivin vaatimat muutokset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi kansalliseen tarpeeseen perustuvia seuraamusmaksujen määrän arviointeja koskevia muutoksia. Tämä esitys tehostaa kilpailun rajoitusten valvontaa ja turvaa siten osaltaan markkinoiden kilpailullisuutta. Lisäksi direktiivin täytäntöönpano jäsenmaissa yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten valmiuksia panna EU:n kilpailusäännöt täytäntöön. 
Direktiivin perusteella tehtävät muutokset vahvistavat kilpailun rajoitusten tutkinta-, päätöksenteko- ja sanktiointivaltuuksia. Direktiivin täytäntöönpano lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia ja laajentaa viraston tuomioistuinten seuraamusmaksuihin ja uhkasakkoihin liittyviä toimivaltuuksia. Muutokset koskisivat myös esimerkiksi seuraamusmaksuista vapauttamista ja seuraamusmaksun alentamista koskevia säännöksiä ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedonsaantia koskevia sääntöjä. Lisäksi EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö tiivistyisi. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan direktiivin edellyttämällä tavalla 4. päivä helmikuuta 2021. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 15-01-2021 13:49