Senast publicerat 01-03-2022 15:33

Punkt i protokollet PR 142/2021 rd Plenum Tisdag 30.11.2021 kl. 13.59—22.01

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Regeringens propositionRP 222/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet.  

Vi går till debatt. Är minister Saarikko på plats? Det är hon inte. — Ledamot Kemppi. 

Debatt
15.23 
Hilkka Kemppi kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tässä ehdotetaan muutettavaksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Eli käytännössä kyse on varsin teknisestä muutoksesta, joten en ihmettele, ettei ministeri ole täällä sitä esittelemässä. Alkuperäinen hallituksen esitys oli varsin merkittävä. Sen tarkoitus oli auttaa EU:n yrityksiä saamaan markkinarahoitusta helpommin ja edullisemmin, jotta he voisivat palautua tästä koronasta, josta tänäänkin ollaan salissa puhuttu paljon. Ajattelen, että näitä investointeja todella tarvitaan, erityisesti vihreää siirtymää, digitalisaatio ja globalisaatio, joten tämä kokonaisuus itsessään on varsin kannatettava. Sillähän oli tarkoitus implementoida tämä EU-direktiivi ja sitä kautta laittaa se voimaan myös Suomessa. 

Esityksen kiireellisyyden vuoksi tämä muutos — tämän kohdalla on poikettu normaalista lainsäädännöstä sitä kautta, että kuulemisia ei ole järjestetty tavanomaisin lausuntokierroksin, ja ajattelen, että se itsessään on hyväksyttävää, koska tämä alkuperäinen esitys, joka on se merkittävä osa tästä kokonaisuudesta, on käynyt asianmukaisesti tämän säädösvalmistelun kuulemisia myöten. 

Mutta ehkä haluaisin nostaa, niin kuin isommassa kuvassa vähän ehkä viitaten aikaisempaankin keskusteluun, tämän laadukkaan lainsäädäntötyön merkityksen. Siitähän on keskusteltu eduskunnassa koronan myötä erityisesti perustuslakivaliokunnassa paljon, että tämmöisten merkittävien koronan myötä tuotujen lakien edistäminen vaatii ministeriöissä riittävää aikaa, jotta nämä lait pystytään valmistelemaan niin, ettei meidän tarvitse tuoda tämän esityksen kaltaisia korjaavia esityksiä eduskuntaan, vaan että selviämme näistä mahdollisimman vähin huomautuksin eteenpäin ja mahdollisimman vähin perusoikeusloukkauksin — niitähän ei saisi tulla ollenkaan. 

Ajattelen, että tässä on hyvä esimerkki meille kansanedustajille hallituksen esityksestä, jonka kohdalla lisäaika on aina tervetullutta, jos saadaan nämä kaikki muutokset ja huomautukset sitä kautta tuotua mukaan tähän esitykseen. Me olemme puskeneet uudistuksia läpi valtavalla voimalla. Sellainen on tietenkin myös koronapassi, josta tänään on keskusteltu, ja tässä meillä pitäisi olla myös itsellämme malttia ajatella, että tekisimme laadukasta lainsäädäntötyötä. Se vaatii joskus myös aikaa. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.