Senast publicerat 06-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 143/2020 rd Plenum Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen

Regeringens propositionRP 211/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.