Punkt i protokollet
PR
143
2020 rd
Plenum
Onsdag 11.11.2020 kl. 14.00—20.56
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 2 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 9/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.11.2020. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, ikraftträdandebestämmelsen 
Timo Heinonen föreslog understödd av Pauli Kiuru att ikraftträdandebestämmelsen godkänns enligt reservationen. 
Ingen debatt. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 28 nej; 140 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i proposition RP 17/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 13-11-2020 12:04