Senast publicerat 01-12-2021 20:57

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 212/2021 rd
LagmotionLM 79/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 212/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 79/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.