Senast publicerat 03-12-2021 09:33

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

2. Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 209/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 21/2021 rd. Den allmänna debatten avslutades i plenum 30.11.2021. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  

1. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen även i fortsättningen har den nationella beslutanderätten i fråga om inkomsterna från utsläppshandeln och motsätter sig en utvidgning av utsläppshandeln till bland annat transporter och uppvärmning." (Reservation 1) 

2. Ville Vähämäki saf understödd av Olli Immonen saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen sörjer för medborgarnas köpkraft med det centrala målet att dämpa prisnivån på bränsle och el. Samtidigt måste vi sörja för vårt lands konkurrenskraft och för skogsägarnas egendomsskydd genom att motsätta oss taxonomi och överdimensionerade klimatåtgärder." (Reservation 1) 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 35 nej, 1 avstår; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 36 nej, 1 avstår; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2021 i proposition RP 209/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2021. Ärendet slutbehandlat.