Senast publicerat 02-12-2021 11:54

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.