Senast publicerat 01-12-2021 20:15

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2022 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och om ändring av vissa andra skattelagar

Regeringens propositionRP 142/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-414434
Förslag till uttalanden 30.11.2021
Bilaga 6A
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021. 

Under debatten har Mari-Leena Talvitie understödd av Atte Kaleva framställt fem förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2. Sari Essayah har understödd av Kaisa Juuso framställt förslag till uttalande 1 i enlighet med reservation 3 och understödd av Ben Zyskowicz framställt förslag till uttalande 2 i enlighet med reservation 3. 

Under debatten har dessutom Jari Koskela understödd av Juha Mäenpää framställt två förslag till uttalanden som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 6A) 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 142/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 34/2019 rd, 50, 60, 62, 72/2020 rd, 32/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 61 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Mari-Leena Talvities förslag 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 36 nej; 57 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Essayahs förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 33 nej, 1 avstår; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 62 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jari Koskelas förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 35 nej; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.