Senast publicerat 01-12-2021 18:39

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 89/2021 rd
LagmotionLM 41/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 158/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021.  

Under debatten har Jani Mäkelä understödd av Juha Mäenpää framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—9 i proposition RP 89/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotion LM 41/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 84 ja, 61 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 41 nej; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jani Mäkeläs förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 84 ja, 61 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.