Senast publicerat 19-12-2022 23:15

Punkt i protokollet PR 143/2022 rd Plenum Måndag 19.12.2022 kl. 9.59—21.58

4. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Regeringens propositionRP 154/2022 rd
Regeringens propositionRP 277/2022 rd
BudgetmotionBM 1-472/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2022 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 37/2022 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 16.12.2022.