Punkt i protokollet
PR
144
2017 rd
Plenum
Måndag 18.12.2017 kl. 12.02
16
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 16 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande EkUB 23/2017 rd beslut om konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände konventionen i proposition RP 157/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 157/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 19-12-2017 20:40