Punkt i protokollet
PR
144
2017 rd
Plenum
Måndag 18.12.2017 kl. 12.02—4.02
3
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 22/2017 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 15.12.2017. 
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 6.2.2019 11:27