Punkt i protokollet
PR
145
2017 rd
Plenum
Tisdag 19.12.2017 kl. 10.09—22.39
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-166934
Förslag till uttalande 18.12.2017
Bilaga 6A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.12.2017. 
Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Sari Tanus föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Dessutom har Arja Juvonen understödd av Mika Niikko framställt ett förslag till uttalande som har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 6A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 90 nej, 2 avstår; 4 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 124/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställdes under debatten. 
Betänkandet "ja", Arja Juvonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 89 nej, 2 avstår; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 21-12-2017 09:40